Celodenná poklona

03.04.2019 08:08

V sobotu 6. apríla 2019 bude v našej farnosti celodenná adorácia. Sviatosť Oltárna bude vystavená k úcte a poklone od rána 7:30 a ukončenie adorácie s požehnaním bude večer o 17:00.

 

Dôležitosť adorácie

Najsvätejšou sviatosťou je Eucharistia, lebo v nej je vždy prítomný Ježiš Kristus. Je vrcholom celého kultu a kresťanského života. Preto veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte. Táto úcta sa prejavuje nielen účasťou na slávení najsvätejšej Obety a svätým prijímaním, ale aj poklonou.

 

Adorácia, čiže klaňanie sa Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej, viedla k zvyku poklonou si uctiť tento nebeský pokrm, ktorý sa nachádza v kostoloch. Tento kult sa opiera o spoľahlivý a pevný bod. Je ním viera v reálnu prítomnosť Krista v konsekrovanom chlebe, ktorý prirodzene vedie k adorácii, čiže k vonkajšiemu a verejnému prejavu tejto viery. Aj sám Ježiš Kristus pozýva ľudí, aby prichádzali k nemu a čerpali silu:

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28)

Adorácia predlžuje zjednotenie s Kristom obsiahnuté do tajomstva vykúpenia sveta Ježišom Kristom. Eucharistická adorácia napomáha človeku nasledovať Krista v tichosti a pokore. Človek, ktorý sa o toto usiluje, stáva sa požehnaním pre iných, lebo vnáša do spoločenstva pokoj a radosť.

 

Adorácia je okamih, kedy sa vzdáva Bohu vďaka, kedy každý veriaci môže osobne vyjadriť svoju vieru, dôveru a lásku voči Kristovi.

 

Cirkev v adorácii zvelebuje Boha, klania sa mu v Duchu a pravde. Klaňanie zahrňuje v sebe všetky druhy modlitieb a prosieb za spásu. Nadovšetko sa s ňou spája vyznanie hriechov a nádej na Božiu milosť. Vzbudzovaním lásky a pokánia Eucharistia pomáha ustavične potláčať hriešnosť, ktorá v pokrstenom naďalej ostáva. Božia dôvernosť s Kristom v tichosti rozjímania robí členov Cirkvi pozornými a otvorenými pre radosť a námahy ľudí a rozširuje srdce pre rozmery sveta. Kresťan prostredníctvom adorácie tajomným spôsobom prispieva k radikálnej premene sveta a k šíreniu evanjelia. Každý človek, ktorý sa modlí k Spasiteľovi, ťahá za sebou celý svet a pozdvihuje ho k Bohu. Z tohto dôvodu pápež Ján Pavol II. povzbudzuje kresťanov, aby pravidelne konali návštevy Krista prítomného v najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

 

Adorácia je najznámejšou formou kontemplácie, lebo Eucharistia je veľkým Božím darom, v ktorom sa Cirkvi dáva on sám. Je preto veľmi dôležité, aby veriaci naplno ocenili tento dar. Cirkev objavuje potrebu eucharistickej adorácie a bdenia pri Učiteľových nohách podľa vzoru Márie z Betánie. Kristovo tajomné telo, ktorým je Cirkev, sa nemôže zrodiť a rozvíjať inak, ako okolo svojho skutočného tela – okolo Eucharistie. V tomto zmysle Eucharistia tvorí Cirkev prostredníctvom kontemplácie.

 

 

 

Rozjímanie o Eucharistii predlžuje sväté prijímanie a dovoľuje nám trvalo stretať Krista, pravého Boha a pravého človeka, umožňuje nám, aby na nás hľadel a aby sme zakusovali jeho prítomnosť. Keď o ňom, prítomnom v najsvätejšej Oltárnej sviatosti, rozjímame, Kristus sa približuje k nám a stáva sa nám dôvernejším, než sme mu my. Robí nás účastnými na jeho božskom živote v jednote, ktorá premieňa a prostredníctvom Ducha nám otvára bránu, ktorá nás vedie k Otcovi, ako to sám povedal Filipovi:

 

,Kto vidí mňa, vidí Otca.‘ (Jn 14, 9)

 

Späť