Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

27.03.2016 09:06

„Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného Syna! Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova! Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ! Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“ (Veľkonočný chválospev)

Späť