Do pozornosti: Novoročný príhovor Svätého Otca

02.01.2014 20:39

Novoročný príhovor Svätého Otca: „Čo sa to deje v srdci ľudstva? Je čas zastaviť sa!“



Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára, v deň, ktorý je Svetovým dňom pokoja, sa Svätý Otec napoludnie pomodlil s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána a udelil im požehnanie. Vyše stotisíc prítomným, ktorí zaplnili Námestie sv. Petra i priľahlú ulicu, sa pápež František z okna svojej pracovne prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a šťastlivý nový rok!

Na začiatku nového roka sa obraciam na vás všetkých s prianím pokoja a všetkého dobra. Moje žičenie je žičením Cirkvi, je kresťanským žičením! Nemá spojitosť s tak trochu magickým a fatalistickým významom nového cyklu, ktorý sa začína. Vieme, že dejiny majú svoj stred - Ježiša Krista, vteleného, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a ktorý je medzi nami živý. Majú svoj cieľ - Božie kráľovstvo, kráľovstvo pokoja, spravodlivosti, slobody v láske, a majú silu, ktorá ich k tomu cieľu ženie – a tou je Duch Svätý. Všetci máme Ducha Svätého, ktorého sme prijali v krste. On nás pobáda, aby sme napredovali na ceste kresťanského života, na ceste dejín, v ústrety Božiemu kráľovstvu.

Tento Duch je sila lásky, ktorá učinila plodným lono Panny Márie. A ten istý Duch podnecuje zámery a skutky všetkých budovateľov pokoja. Tam, kde nejaký muž či žena sú tvorcami pokoja, tam je Duch Svätý, ktorý im pomáha, pobáda ich vytvárať pokoj. V dnešný deň sa stretávajú dve cesty: slávnosť Panny Márie Bohorodičky a Svetový deň pokoja. Pred ôsmimi dňami zaznelo anjelské ohlásenie: „Sláva Bohu a pokoj ľuďom!“ Dnes ho opäť prijímame od Ježišovej Matky, ktorá „zachovávala všetky tieto veci vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19), aby sme sa podujali napĺňať ho počas roka, ktorý sa začína.

Téma tohto Svetového dňa pokoja je „Bratstvo ako základ a cesta k pokoju“. Bratstvo: v línii mojich predchodcov, počnúc Pavlom VI., som rozvinul túto tému v posolstve, ktoré je už dostupné a ktoré dnes symbolicky všetkým odovzdávam. Zakladá sa na presvedčení, že všetci sme deťmi jediného nebeského Otca, patríme do tej istej ľudskej rodiny a zdieľame spoločný údel. Z tohto vyplýva pre všetkých zodpovednosť konať tak, aby sa svet stal spoločenstvom bratov, ktorí sa rešpektujú, prijímajú sa vo svojich odlišnostiach a prejavujú si vzájomnú starostlivosť. Okrem toho sme pozvaní uvedomiť si prítomnosť násilia a nespravodlivosti v toľkých častiach sveta, ktoré nás nesmú nechať ľahostajnými a nečinnými. Pre vybudovanie naozaj spravodlivej a solidárnej spoločnosti je potrebné úsilie všetkých.

Včera som dostal list od istého pána, možno jedného z vás, ktorý ma oboznamuje s jednou rodinnou tragédiou, a následne vymenúva toľké dnešné tragédie a vojny vo svete, a pýta sa ma: „Čo sa to deje v srdci človeka, že ho to vedie k páchaniu všetkých týchto vecí?“ A nakoniec hovorí: „Je čas zastaviť sa.“ Aj ja som presvedčený, že nám prospeje zastaviť sa na tejto ceste násilia a usilovať sa o pokoj. Bratia a sestry, stotožňujem sa so slovami tohto človeka: Čo sa to deje v srdci človeka? Čo sa to deje v srdci ľudstva? Je čas zastaviť sa!

Zo všetkých kútov zeme dnes veriaci vysielajú modlitbu, aby vyprosili u Pána dar pokoja a schopnosť zaniesť ho do každého prostredia. V tento prvý deň roka nech nám Pán pomôže rozhodnejšie nastúpiť na cestu spravodlivosti a pokoja. Začnime doma, dobre? Spravodlivosť a pokoj doma, medzi nami. Začína sa doma a potom sa ide ďalej, k celému ľudstvu. Avšak musíme začať doma. Nech Duch Svätý pôsobí v srdciach, nech uvoľní uzavretosť a tvrdosť a nech nás zjemní pred bezbrannosťou dieťaťa Ježiša. Pokoj si totiž vyžaduje silu miernosti, nenásilnú moc pravdy a lásky.

Do rúk Márie, Matky Vykupiteľa, vkladáme s detskou dôverou naše nádeje. Jej, ktorá svojím materstvom objíma všetkých ľudí, zverujeme volanie po pokoji vychádzajúce z národov gniavených vojnou a násilím, aby odvaha k dialógu a zmiereniu premohla pokušenie pomsty, panovačnosti a korupcie. Prosme ju, aby sa evanjelium bratstva, ohlasované a dosvedčované Cirkvou, mohlo dotknúť každého svedomia a zboriť múry, ktoré bránia nepriateľom, aby sa navzájom spoznali ako bratia.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil svoje apoštolské požehnanie. Po požehnaní pripojil tieto slová:

„Bratia a sestry, chcel by som poďakovať prezidentovi Talianskej republiky za žičenia, ktoré mi adresoval včera večer počas jeho príhovoru k národu. Zo srdca ich opätujem a zvolávam Pánovo požehnanie na taliansky ľud, aby vďaka zodpovednému a solidárnemu prispeniu všetkých mohol hľadieť do budúcnosti a dôverou a nádejou.

S vďakou pozdravujem toľké modlitbové iniciatívy a podujatia za pokoj, ktoré sa uskutočňujú v každej časti sveta pri príležitosti Svetového dňa pokoja. Osobitne pripomínam Národný pochod, ktorý sa konal včera večer v Campobasse, organizovaný Konferenciou biskupov Talianska, organizáciami Caritas a Pax Christi. Pozdravujem účastníkov manifestácie „Pokoj vo všetkých krajinách“, usporiadanej v Ríme a v mnohých krajinách Komunitou sv. Egídia. Je ich mnoho, všakže! Zároveň pozdravujem rodiny z Hnutia rodinnej lásky, ktoré túto noc prebdeli na Námestí sv. Petra. Ďakujem. Ďakujem za túto modlitbu.

So srdečným pozdravom sa obraciam na všetkých prítomných pútnikov, na rodiny, na mládežnícke skupiny. Zvlášť myslím na „Spevákov Hviezdy“ – Sternsinger, teda na deti a mladých, ktorí v Nemecku a Rakúsku prinášajú do domácností Ježišovo požehnanie a zhromažďujú príspevky pre deti, ktorým chýba to najpotrebnejšie. Ďakujem za vaše úsilie! Pozdravuje aj priateľov a dobrovoľníkov Fraterna Domus.

Všetkým želám pokojný rok v Pánovej milosti pod materinskou ochranou Panny Márie, ktorú dnes vzývame titulom „Matka Božia“. Čo poviete na to, ak ju teraz všetci spoločne pozdravíme a tri razy povieme: „Svätá Matka Božia“? Všetci spolu: [Trikrát, spolu s prítomnými:] Svätá Matka Božia!

Požehnanú nedeľu, šťastný začiatok tohto roka, dobrú chuť k obedu a dovidenia!“

Preklad: Sr. Agnes Jenčíková CJ


 

Späť