Ľudové misie v našej farnosti

12.12.2014 14:36

Už zajtra, 13. decembra sa začítajú v našej farnosti misie. Ľudové misie možno označiť ako "apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomocnení cirkevnou vrchnosťou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov".

Misie sú určené všetkým. Nábožných ľudí majú utvrdiť v nábožnosti. Pretože cieľ je vyslovene konverzný, a obrátenie potrebuje aj najnábožnejší kresťan, každý si musí uvedomiť, že sa musí v ňom vzbudiť nespokojnosť so sebou, túžba po ďalšom rozvoji a snahe o svätosť - v zmysle slov "svätý nech sa ďalej posväcuje" (Zjv 22,11) Misie smerujú s celou rozhodnosťou k tým, ktorým sú sviatosti vzdialené. Ich úlohou je odstraňovať verejné pohoršenia, uzdravovať nelegálne manželské zväzky, zmieriť dlhotrvajúce a nespravodlivé procesy a zastaralé urážky. Úlohou misionárov je poučiť týchto ľudí o základných pravdách viery a morálnych povinnostiach, pripraviť ich na dobrú spoveď a na sväté prijímanie, napomenúť kvôli verejným hriechom, vyzvať na pokánie a dôkladne obrátenie, pozdvihnúť na duchu, povzbudiť k hlbšej viere a k životu z viery, ako aj v pokroku v dokonalosti. Počas misií nemožno obísť ani opustených a zanedbaných veriacich. Práve takto chápal sv. Vincent úlohu misií.

Misie v našej farnosti budú vykonávať misionári z Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul v zložení P. Pavol Noga, CM - P. František Honíšek, CM - P. Ondrej Skočík, CM

Sv. Vincent povedal: "Boh je LÁSKA a chce, aby sme išli k nemu prostredníctvom lásky. On aj skrze misie, toto dielo Prozreteľnosti, túži aby všetci zakúsili jeho veľkorysú dobrotu a odpúšťajúcu lásku." Je to Boh, ktorý ľudom otvára srdcia v generálnej spovedi aby ich uzdravil a ponúkol im nový život. Jedine vďaka modlitbám a obetám mnohých ľudí Boh túto milosť zosiela a my sme toho svedkami.

Späť