Milý náš duchovný otec!

14.06.2017 10:25

    Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.

 

    Nebeský otec si vyvolil aj Vás za ohlasovateľa Božieho slova a v týchto dňoch slávite 30. výročie kňazskej vysviacky.  Dovoľte, aby sme  sa Vám pri tejto príležitosti prihovorili slovami francúzskeho spisovateľa Lamartina. Ten, na otázku „Kto je kňaz?“, odpovedal:   V každej farnosti žije jeden človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej autority a preniká duše  silou viery.

 

    Kto je tento človek? Je to kňaz! Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný  kňaz. Veď kňaz je pre nás spojujúcim článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou stvorenia v jednom. Je tým, ktorý viaže a rozväzuje. Je tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval a tešil a dáva nám ho za pokrm v eucharistii. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny.


    Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete veľmi potrebné. Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko skloniť pred mužom, ktorí sa podujíma na túto službu. On dvíha kríž bez reptania až do samého konca. Mnohí hľadajú v kňazovi nadčloveka, mnohí neľútostne tlačia na svojich duchovných , ba často skĺznu i do ohovárania a nenávisti. V každodennom zhone dnešného sveta si málokto uvedomuje a váži milosti, ktorými nás Pán Boh požehnáva prostredníctvom kňaza.


    Drahý naš duchovný otec, ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú nám odovzdávate. Do ďalších rokov kňazskej služby Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie.  Pane Ježišu, prosíme Ťa, ochraňuj nášho duchovného otca, žehnaj mu, aby nás viedol  k Tebe, lebo kde si ty, Pane, na prvom mieste, všetko je na správnom mieste.

 

S úctou Vaši vďační veriaci

Pochválený buď Ježiš Kristus! 

Späť