Modlitba za duše v očistci

01.11.2018 18:01

  Modlime sa osem dní za zosnulých, ktorí tak vďaka tomu môžu prísť do večnosti. V tento čas (od 1. do 8. novembra) môžeme svojou modlitbou získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky získania úplných odpustkov sú svätá spoveď, sv. prijímanie, odpútanosť od hriechu, návšteva cintorína a modlitba na úmysel Sväté Otca. 

Naša modlitba môže vyzerať aj takto: 

Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, 
prosíme o Tvoju svätú milosť 
skrze Tvojho milovaného Syna, 
Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, 
a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, 
skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, 
a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie 
a všetkých Tvojich svätých, 
vzhliadni svojím milosrdným okom na všetkých, 
ktorí odišli z tohto sveta,

zvlášť na dušu M. 
(konkrétne meno osoby, za ktorú sa chceme modliť)

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,
prihováraj sa u svojho Syna,
aby svojím milosrdným pohľadom 
a pre orodovanie všetkých svätých zhliadol na dušu,
o ktorú prosíme v tejto modlitbe, 
nech dosiahne večné odpočinutie tam, 
kde tvoj milý Syn kraľuje v nebeskej výsosti,
aby mohla Boha velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. 
Amen.

 

Späť