Božie milosrdenstvo vo vyslobodení ľudu z Egypta

03.02.2016 12:58

Božie milosrdenstvo vo vyslobodení ľudu z Egypta

 
Na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra, ktorá sa konala v stredu 27.1.2016 Svätý Otec pokračoval v sérii biblických katechéz na tému milosrdenstva. Tentoraz sa pristavil pri tom, ako sa Božie milosrdenstvo prejavuje pri vyslobodení Izraelitov z Egypta. Citujúc knihu Exodus (2,23-25) o tom, ako Boh počuje nárek Izraelitov v Egypte a prichádza im na pomoc, Svätý Otec zdôraznil, že „milosrdenstvo nemôže zostať ľahostajným pred utrpením utláčaných“.

    Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

    Vo Svätom písme je milosrdenstvo Boha prítomné v priebehu celej histórie Izraelského ľudu. Svojím milosrdenstvom Pán sprevádza cestu patriarchov, daruje im deti aj napriek stavu neplodnosti, vedie ich chodníkmi milosti a zmierenia, ako to ukazuje príbeh Jozefa a jeho bratov (porov. Gn 37-50). Myslím na mnohých bratov, ktorí sú si navzájom v rodine vzdialení a nehovoria spolu. Avšak tento Rok milosrdenstva je dobrou príležitosťou znovu sa stretnúť, objať sa a odpustiť si! Zabudnúť na nepekné veci.

    Ako vieme, v Egypte sa život pre ľud stával ťažkým. A  práve vtedy, keď sa už Izraeliti takmer podlamujú, Pán zasahuje a prináša záchranu.

    V Knihe Exodus čítame: «Po dlhom čase egyptský kráľ zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali, a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. A Boh zhliadol na Izraelitov, a ujal sa ich.» (2,23-25). Milosrdenstvo nemôže zostať ľahostajným pred utrpením utláčaných, volaním tých, čo sú vystavení násiliu, zúbožení v otroctve, odsúdení na smrť.

    Je to bolestná skutočnosť, ktorá sužuje každú epochu, vrátane tej našej, a pri ktorej sa často cítime bezmocní, v pokušení zatvrdiť si srdce a myslieť na iné. Boh však «nie je ľahostajný» (Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 2016, 1), nikdy neodvracia zrak od ľudskej bolesti. Boh milosrdenstva odpovedá a stará sa o chudobných, o tých, ktorí kričia vo svojom zúfalstve. Boh počúva a zasahuje na záchranu, vzbudzujúc ľudí schopných počuť stonanie utrpenia a konať v prospech utláčaných.

    Takto sa začína príbeh Mojžiša ako sprostredkovateľa oslobodenia pre ľud. Postaví sa pred faraóna s cieľom presvedčiť ho, aby nechal Izrael odísť; a potom povedie ľud cez Červené more a púšť za slobodou. Mojžiš, ktorého hneď po jeho narodení Božie milosrdenstvo zachránilo od smrti vo vodách Nílu, sa stáva prostredníkom toho istého milosrdenstva, umožniac ľudu, aby sa narodil pre slobodu, zachránený z vôd Červeného mora.

    Aj my v tomto Roku milosrdenstva môžeme konať túto prácu ako sprostredkovatelia milosrdenstva cez skutky milosrdenstva, aby sme sa priblížili, poskytli úľavu, vytvorili jednotu... Mnoho dobrého sa dá vykonať. 

    Milosrdenstvo Boha koná vždy pre záchranu. Je to úplný opak konania tých, ktorí pracujú stále len pre zabíjanie: napríklad tí, čo vedú vojny. Pán, prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša vedie Izrael v púšti tak ako dieťa, vychováva ho k viere a uzatvára s ním zmluvu, vytvárajúc mocné puto lásky, podobné tomu, ktoré je medzi otcom a synom a medzi manželom a manželkou.

    Až tam zachádza Božie milosrdenstvo. Boh ponúka vzťah lásky, ktorý je osobitný, exkluzívny a privilegovaný. Keď dáva Mojžišovi inštrukcie ohľadom zmluvy, hovorí: «Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom – veď mne patrí celá zem – a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom» (Ex 19,5-6).

    Istotne, Boh už dávno vlastní celú zem, pretože ju stvoril; avšak ľud sa pre neho stáva odlišným, špeciálnym vlastníctvom: jeho osobnou „zásobou zlata a striebra“, ako bola tá, o ktorej kráľ Dávid povedal, že ju dáva na výstavbu Chrámu.

    Nuž, takýmito sa stávame pre Boha, keď prijímame jeho zmluvu a keď sa ním nechávame spasiť. Pánovo milosrdenstvo robí človeka drahocenným, ako osobné bohatstvo, ktoré mu patrí, ktoré on stráži a z ktorého sa teší.  

    Toto sú zázraky Božieho milosrdenstva, ktoré dosahuje kompletné naplnenie v Pánovi Ježišovi, v tej „novej a večnej zmluve“ zavŕšenej v jeho krvi, ktorá odpustením ničí náš hriech a robí nás definitívne Božími deťmi (porov. 1 Jn 3,1), vzácnymi klenotmi v rukách dobrého a milosrdného Otca.

    A ak sme Božími deťmi a máme možnosť mať toto dedičstvo, túto dobrotu a milosrdenstvo voči iným, prosme Pána, aby sme aj my v tomto Roku milosrdenstva konali prejavy milosrdenstva. Otvorme svoje srdce, aby sme všetkých dosiahli prostredníctvom skutkov milosrdenstva, toho milosrdného dedičstva, ktoré Boh Otec v nás nadobudol. Ďakujem.


Vatikán 27. januára 2016
Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu
Zdroj: www.sk.radiovaticana.va
Späť